In Tanssi-liiketerapia

Tanssi-liiketerapian erikoistumiskoulutus 1, 30 op

Psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn perusteet

Haku tanssi-liiketerapian seuraavaan erikoistumiskoulutus 1:seen aukeaa tammikuussa 2021. Koulutuksen tavoitteena on, että koulutukseen osallistujat osaavat käyttää tanssi- liiketerapeuttisia työmenetelmiä asiakastyössään ja oman työnsä voimavarana. Koulutus antaa osallistujille tanssi-liiketerapeuttisten menetelmien ohjaaja pätevyyden. Koulutuksen (tai vastaavien opintojen) suorittaminen on edellytyksenä hakemiselle Tanssi-Liiketerapian erikoistumiskoulutus 2: Ammatilliset opinnot -koulutukseen, josta vastaa Roiha-instituutti.

Nykyaikainen Tanssi-Liiketerapia integroi kliinisissä käytännöissään ja
teorianmuodostuksessaan mm. neuropsykologiaan, traumatologiaan ja kiintymyssuhteisiin liittyvää uusinta tutkimustietoa sekä näiden pohjalta kehittyviä psykoterapeuttisia teorioita. Lisäksi sillä on vahva perusta taideterapioiden, luovuuden ja ruumiillisuuden teorioissa ja kasvavassa oman alan kansainvälisessä tutkimustoiminnassa.

Tanssi-Liiketerapian metodeja voidaan hyödyntää esimerkiksi psykoterapeuttisessa työskentelyssä, työnohjauksessa, erityiskasvatuksessa, vammaistyössä ja sosiaali- ja terveysaloilla. Se toimii myös hyvänä itsensä kehittämisen välineenä. Tanssi-Liiketerapian menetelmät soveltuvat sekä yksilö- että ryhmämuotoiseen työskentelyyn niin lasten, nuorten, aikuisten kuin vanhustenkin kanssa toimivien työvälineiksi.

Uusi erikoistumiskoulutus 1 alkaa syyskuussa 2021. Koulutus toteutuu Jyväskylässä. Koulutuksen johtajana ja pääkouluttajana toimii tanssi-liiketerapeutti, musiikkiterapeutti, traumapsykoterapeutti VET, kouluttaja Marko Punkanen (FT) ja muina kouluttajina pari- ja perheterapian kouluttajapsykoterapeutti, tanssi-liiketerapeutti, työnohjaaja Tanja Pihlaja,  tanssi-liiketerapeutti, psykoterapeutti VET Auli Kurvinen, kouluttaja, tanssi-liiketerapeutti, psykoterapeutti VET, työnohjaaja Maarit Ylönen. Lisäksi koulutuksessa opettaa vierailevia asiantuntijakouluttajia.

Eino Roiha -säätiö ylläpitää Roiha-instituuttia, joka on arvostettu taideterapioiden koulutustaho.

Valintamenettely

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan sekä tanssi- ja liikunta-alan ammattihenkilöstölle kunnissa, kuntayhtymissä, sairaanhoitopiireissä, järjestöissä, oppilaitoksissa ja muissa julkisissa ja yksityisissä yhteisöissä. Koulutusryhmiin valitaan kuhunkin enintään 24 osallistujaa. Hakuedellytyksenä on korkea/opistoasteen tutkinto tai osoitetut riittävät opiskeluvalmiudet. Tanssialan tai oman alan asiakastyön työkokemus sekä tanssin ja kehotyöskentelyn harrastuneisuus katsotaan eduksi. Hakuedellytykset täyttävät hakijat tai osa heistä kutsutaan hakemusten perusteella valintahaastatteluun. Koulutukseen valinta tapahtuu hakemuksen ja soveltuvuushaastattelun perusteella. Kaikille hakijoille tiedotetaan valinnan tuloksesta.

Koulutuksen kulut

Koulutuksen kokonaishinta on 2 800 €. Opintomaksu maksetaan viidessä 560 € erässä. Hintaan sisältyvät koulutuksen sähköiset oppimateriaalit.

Koulutuskokonaisuuden sisällöt


Tanssi-Liiketerapian erikoistumiskoulutus 1 koostuu

Orientoivista opinnoista (2 op)

Keskeisiä sisältöjä on oma Tanssi-Liiketerapeuttisia valmiuksia koskeva osaamisanalyysi sekä henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laatiminen, tiedonhankinta, ajattelun taidot, moniammatillisen ja dialogisen työskentelyn periaatteet sekä omien arvolähtökohtien tiedostaminen, ihmiskäsitys ja eettisyys terapiatyössä.

 

Ammatillisista perusopinnoista (20 op)

Johdatus Tanssi-Liiketerapian lähestymistapoihin

Tanssiva keho ja ruumiillisuuden käsitteet

Tanssi-Liiketerapian keskeiset teoriat, metodit ja sovellukset

 

Kehitystehtävästä (8 op)

Opiskelija soveltaa tanssi-liiketerapeuttista lähestymistapaa ja menetelmiä valitsemassaan kohteessa, esimerkiksi työyhteisössään, harrastus- tai ystäväpiirissään, taiteellisessa työssään tai itsen kehittämisprojektina. Hän  käyttää liikettä, tanssi-liiketerapeuttista asennetta tai ruumiillisuuden näkökulmaa prosessuaalisesti yhdistäen sekä kokemuksellisen toiminnan että teoreettisen tiedon valitsemaltaan syventymisen alueelta.

Etäopiskelun ja yhteisen oppimisen tueksi koulutusta varten perustetaan kouluttajien tutoroima verkko-oppimisympäristö. Koulutuksen toteutusta ohjaavat henkilökohtaisuus ja prosessinomaisuus, ryhmätoiminnan hyödyntäminen sekä kontaktipäivien rakentuminen teoriaopinnoista ja omakohtaisesta keho- ja liiketyöskentelystä.

Koulutukseen haetaan täyttämällä hakulomake ja palauttamalla se 31.3.2021 mennessä Marko Punkaselle: marko@nyanssi.net

Hakulomake PDF ja WORD muodossa.

Haastattelut ovat 20.-21.5.2021.

Lisätietoja:

Marko Punkanen
marko@nyanssi.net

Ajankohta: syyskuu 2021–kesäkuu 2022
Paikka: Jyväskylä
Opettajat: Marko Punkanen, Tanja Pihlaja ja Auli Kurvinen  sekä vierailevia kouluttajia
Opintopisteet: 30 op
Hinta: 2 800 €

Hakuaika: tammi-maaliskuu 2021